Systemy płatności
Posted By Admin

Polskie banki w służbie ochrony klimatu


Polskie banki w ograniczony sposób finansują działalność w kontekście Taksonomii. W zdecydowanej większości banków badanych przez firmę EY udział finansowania kwalifikującego się do taksonomii w aktywach nie przekracza 1%. W efekcie jednak braku ujednoliconej polityki raportowaniu wpływu banków na środowisko naturalne nie ma możliwości podejmowania intratnych decyzji inwestycyjnych.

Jednak dla sektora bankowego ujawnienia w kontekście ESG są nowością. Na ten moment zarówno rynek płatności, jak i regulatorzy nie wypracowali jednolitych standardów prezentacji informacji obejmujących kwestie klimatyczne. Powoduje to daleko idące rozbieżności, co jasno wynika z raportu EY “Ujawnienia ESG w sektorze bankowym”. Trzeba dodatkowo mieć na uwadze, że owe ujawnienia obejmowały w minionym roku tylko niektóre polskie banku. Najważniejsze informacje dotyczące tej zgodności pojawią się dopiero w tegorocznych raportach.

Czytaj też: Pierwszy bank uznaje mDowód za dokument potwierdzenia tożsamości

Polskie banki a taksonomia

To potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument ten z kolei wymusza podawanie do publicznej wiadomości danych dotyczących wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Celem Taksonomii jest przede wszystkim łagodzenie zmian klimatycznych, adaptacja do nich czy ochrona zasobów wodnych i morskich. A także przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym czy zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.

Co ciekawe, rozporządzenie to obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa polegające pod unijną dyrektywę dotyczącą raportowania niefinansowego. 

Z badania EY wynika z kolei, że polskie banki w ograniczony sposób finansują działalność kwalifikującą się do Taksonomii. W większości udział takiego finansowania nie przekracza 1%. Tylko w przypadku dwóch banków to niemal 20%. Reszta analizowanych banków do ujawnień wykorzystała przede wszystkim KPI przedsiębiorstw za 2021 rok. 

Biorąc pod uwagę tak mały udział działalności kwalifikującej się do Taksonomii w portfelach banków należy przypuszczać, że liczba firm, których działalność jest zgodna będzie jeszcze mniejsza.

– mówi Paweł Flak, Associate Partner, EY Polska.

Sam raport z kolei pokazał, że gdyby wszystkie przedsiębiorstwa w kraju objęto wymogiem ujawnienia informacji niefinansowych były zrównoważone – i tak ich udział w całkowitym finansowaniu przez badane banki wyniósłby zaledwie 1,8%. A więc 1,4 mld PLN aktywów.

Czytaj też: Pay By Velo już w użyciu – nowości w VeloBanku

Polskie banki

Wdrażanie taksonomii

W tym roku polskie banki wciąż muszą ujawniać, jaki jest udział działalności w kontekście Taksonomii. Kolejnym elementem jest udział w aktywach placówek nieobjętych obowiązkiem czy informacje dotyczące energii jądrowej i gazu ziemnego. Docelowo informacje powinny obejmować takżę GAR, co oznacza z kolei konieczność oceny zgodności z Taksonomią także gospodarstw domowych i samorządów terytorialnych.

Docelowo banki powinny podać, na ile zgodne z Taksonomią są udzielone gwarancje czy aktywa przyjęte w zarządzanie, a także portfel handlowy czy – na kolejnym etapie wdrożenia taksonomii – przychody z tytułu opłat i prowizji. Warto też pamiętać, że od 2024 roku będzie obowiązywać Dyrektywa CSRD, czyli przepisy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. To oznacza, że zwiększy się liczba podmiotów mających obowiązek publikowania informacji niefinansowych.

– mówi Paweł Flak.

Ujawnienia w ramach III filara

Rozporządzenie w porządku CRR – o ujawnieniu informacji na temat rodzajów ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego – z listopada minionego roku narzuciło na duże instytucje obowiązek ujawniania dotyczących rodzajów ryzyka związanych z ESG.

Co ciekawe, jednym z wymogów jest przedstawienie wartości bilansowej brutto kredytów zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi według poziomu efektywności energetycznej. Badanie EY z kolei pokazało, że polskie banki nie dysponują informacjami ze świadectw charakterystyki energetycznej budynków, ponieważ dotychczas nie było takich wymogów w procesie udzielania finansowania. Tylko w trzech bankach niewielka część zabezpieczeń miała takie świadectwa.

Polskie banki

Polskie banki wpływają na walkę ze zmianami klimatycznymi

Banki mogą bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie zmian klimatycznych przez wstrzymanie finansowanie sektorów zagrażających środowisku naturalnemu. Dlatego też, powszechnie uznaje się je za kluczowe w walce o zrównoważoną gospodarkę.

Czytaj też: Zbliżeniowa wypłata środków na terminalu PolCard

Warto pamiętać, że to działa w obie strony. Z jednej strony duża część sektora finansowego powinna się zobowiązać do finansowania celów związanych z ochroną klimatu. A z drugiej – jeśli banki nadal będą wspierały wysokoemisyjne firmy to osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego będzie niemożliwe.

– mówi Paweł Flak.

Z kolei podejmując się kredytacji działalności niskoemisyjnych przedsiębiorstw oraz inwestycji mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi… Polskie banki pośrednio wpłyną na pozostałe podmioty, które chcąc otrzymać finansowanie będą zwyczajnie zmuszone do redukcji emisji CO2.

Czytaj też: Rentowność Klarny wzrasta – są wyniki


View Comments
There are currently no comments.