Aktualności
Posted By Admin

Usługi finansowe na odległość – nowe wytyczne Unii w sprawie sprzedaży


Nowa dyrektywa Unii dotycząca sprzedaży na odległość i uchyla przedstawioną przez Komisję Europejską. Usługi finansowe sprzedawane na odległość i kraje, w których takich precedens ma miejsce będą musiały dostosować się do prawa krajowego w 24 miesiące.

Co ciekawe, zgodnie z zapisami dyrektywy konsument będzie mógł teraz odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu… 14 dni! Sam proces z kolei ma być czytelni i tak prosty, jak w przypadku zawarcia umowy.

Czytaj też: Nowa funkcja Klarny – możesz już skorzystać z tego, co oferował Stocard

Tymczasem, dokument przedstawiony przez Parlament i Radę Europejską dotyczy przede wszystkim teraźniejszych i przyszłych usług o charakterze bankowym, kredytowym, emerytalnym, inwestycyjnym i płatniczym. Oczywiście, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dodatkowo, nowa zmiana będzie mieć zastosowanie w odniesieniu do usług finansowych jedynie w pewnej części. Dyrektywa, co ciekawe, ma głównie na celu uproszczenie i unowocześnienie ram legislacyjnych. Jak to będzie wyglądać?

Otóż, po pierwsze zmiany obejmą uchylenie obowiązującej dyrektywy w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość zaproponowanej przez KE. Równocześnie Parlament i RE chcą włączyć do zakresu horyzontalne stosowanej dyrektywy wiele ważnych aspektów praw konsumentów. 

Usługi finansowe na odległość – nowe wytyczne Unii w sprawie sprzedaży

 W międzyczasie, projekt zakłada też prawo każdego konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni. Te liczone są od dnia jej zawarcia lub otrzymania obowiązku informacyjnego.

Zaproponowane nowości dotyczą pięciu artykułów. Te z kolei wprowadzają następujące zmiany:

  • obowiązek informacyjny po stronie przedsiębiorcy świadczącego usługę,
  • prawo do odstąpienia od umowy,
  • opłaty związane ze świadczeniem usługi do chwili odstąpienia,
  • obowiązek udzielenia konsumentowi odpowiednich wyjaśnień związanych z usługą finansową
  • dodatkową ochronę w odniesieniu do interfejsów internetowych; wymogi informacyjne zostały zaktualizowane, przykładowo o konieczność wskazania adresu e-mail przedsiębiorcy oraz informacji na temat ryzyka.

Co ciekawe, całkowitą nowością jest tutaj wprowadzenie obowiązku umożliwienia odstąpienia od umowy za pomocą przycisku, który jest stale dostępny. W efekcie, każdy konsument będzie mógł w sposób nie mniej uciążliwy niż procedura zawarcia umowy odstąpić od niej.

Czytaj też: Bank Ghany wprowadził cyfrowy portfel dla wszystkich banków w kraju – GhanaPay

Dodany rozdział będzie dotyczył wyłącznie usług finansowych, w przypadku których umowa jest zawierana z konsumentem na odległość, i nie będzie miał zastosowania do innych umów regulowanych przez dyrektywę w sprawie praw konsumentów.

– Aleksandra Billewicz, Senior Associate z Raczyński Skalski & Partners.

Zaproponowany dokument zakłada dodatkowo, że konsument ma mieć zapewnione prawo do zażądania interwencji człowieka oraz do jej uzyskania. 

Pomysł horyzontalnego regulowania przepisów dotyczących sprzedaży na odległość mógłby być krokiem w dobrym kierunku, gdyby nie postanowienia o jednoczesnej konieczności stosowania innych szczególnych aktów, które konkretną usługę czy produkt finansowy regulują. Tym samym wciąż brakuje systemowego aktu prawnego, który regulowałby ochronę konsumentów w sposób komplementarny i wyłączny, dzięki czemu zapewniona zostałaby spójność prawa w tym zakresie.

– Aleksandra Billewicz

Czytaj też: Koniec Facebook Pay! Zastąpi go Meta Pay i… Nic się nie zmieni


View Comments
There are currently no comments.