Aktualności
Posted By Admin

NBP gotowy na konwersje kredytów walutowych na złote


Zarząd NBP podjął decyzję – może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote. 

na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków brzegowych – poinformował w komunikacie NBP.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego przychylnie przyjmuje inicjatywy banków zmierzające do ograniczenia ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych przez porozumienia z kredytobiorcami. W tym kontekście Zarząd NBP może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki następujących warunków brzegowych:

– Przystąpienie do inicjatywy konwersji kredytów walutowych na złote odpowiednio licznej grupy banków, która zapewni objęcie projektem przeważającej części portfela walutowych kredytów mieszkaniowych w kraju;

– Przedstawienie przez banki wiarygodnej informacji o zainteresowaniu istotnej części ich kredytobiorców skorzystaniem z oferty przewalutowania;

– Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie podjęcia decyzji o udziale banków na odpowiednich szczeblach decyzyjnych, w tym w szczególności uzyskanie zgody akcjonariuszy na przewalutowanie;

– Wyeliminowanie wątpliwości prawnych odnośnie do skuteczności tej inicjatywy w zakresie relacji z klientami, w szczególności w zakresie wykluczenia możliwości dochodzenia dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody;

– Przedstawienie wiążących planów odbudowy kapitałów, w ramach których banki zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do powrotu wysokości współczynników wypłacalności i współczynnika dźwigni do poziomów nie niższych niż notowane przed podjęciem konwersji; w szczególności zobowiązania te powinny dotyczyć braku wypłaty dywidendy w okresie obowiązywania planów oraz podjęcia środków oszczędnościowych, w tym wstrzymania wypłat premii i innych zmiennych składników wynagrodzeń w okresie obowiązywania planów.

nbp

Co na to Narodowy Bank Polski?

W efekcie, z punktu widzenia zaangażowania NBP – krytyczne znaczenie ma przede wszystkim systemowy charakter operacji. Dlatego też, należy mieć na względzie… Brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że klienci nie będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania.

Co więcej, to właśnie przyczynek do tego, by problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym nie dał się rozwiązać. Z kolei ryzyko z nim związane dalej zamierza ciążyć na sektorze.

NBP wie, jak przewalutować

Tymczasem, jak wskazano w komunikacie NBP… Grupa banków zwróciła się do Zarządu NBP. Mowa o wsparciu planowanej przez te banki operacji przewalutowania walutowych kredytów mieszkaniowych na złotówki.

Cały precedens związał się z apelem Przewodniczącego KNF. Ten wezwał banki, by swoim klientom zaoferowały możliwość przewalutowania mieszkaniowych kredytów w walutach obcych. Wszystko na zasadach, które zrównywałyby warunki kredytobiorców walutowych ze złotymi.

Inicjatywa ta nie była z NBP konsultowana przed jej ogłoszeniem. W opinii Zarządu NBP na obecnym etapie trudno jest o jednoznaczną ocenę inicjatywy banków. Łączą się z nią bowiem zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Jednak na obecnym etapie brakuje przede wszystkim informacji, jaki miałby być zakres projektowanej operacji, czy oferta przewalutowania zostanie skierowana do wszystkich kredytobiorców, jaka część klientów byłaby skłonna skorzystać z oferty oraz w jaki sposób banki mają zamiar rozwiązać kwestie związane z kredytami już spłaconymi. Co więcej, ocenę z punktu widzenia systemowego utrudnia fakt, że nie wszystkie banki zdecydowały się przyłączyć do inicjatywy.

oficjalny komunikat

NBP poważnie rozważa przewalutowania

Tymczasem, pod koniec 2020 przewodniczący KNF – Jacek Jastrzębski – zaproponował bankom, by te przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków alternatywą do ścieżki sądowej.

Z kolei w odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF, powstał międzybankowy zespół. Same banki oceniały ugody, które mogą być dobrym rozwiązaniem. N 25 marca wyznaczono posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych. To powinno rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, które ujawniły się w praktyce orzeczniczej.

Czytaj też: Otwieranie rachunków na selfie – pełen rozwój w Pekao


View Comments
There are currently no comments.